Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Business&Sport Group Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.kibicowsko.pl (zwanego dalej: "Sklepem Internetowym") oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Business&Sport Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

Dostawcę określa się jako:

 1. Dni robocze – to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – to czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru ustalonego w zamówieniu.
 3. Dostawca - to podmiot, który działa na zasadzie współpracy ze Sprzedawcą w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
  • firmę kurierską;
  • InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat);
  • Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie;
 4. Hasło – określa się, jako ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta w trakcie Rejestracji w Sklepie Internetowym, używanych w celu zabezpieczenia wglądu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient – to podmiot, na rzecz którego świadczone są usługi drogą elektroniczną lub z którym zawiera się Umowę sprzedaży, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.
 6. Konsument – to osoba fizyczna, która realizuje z przedsiębiorcą czynność prawną niepowiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta – to indywidualny panel każdego Klienta, utworzony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji oraz zawarciu umowy dotyczącej Prowadzenie Konta Klienta.
 8. Login – to indywidualna nazwa Klienta, przez niego ustalona, złożona z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagana w połączeniu z Hasłem do utworzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 9. Przedsiębiorca – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawne związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 11. Rejestracja - to czynność faktyczna zrealizowana w sposób ustalony w Regulaminie, wymagana do korzystania przez Klienta ze wszystkich dostępnych funkcji Sklepu Internetowego.
 12. Sprzedawca - oznacza Business&Sport Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000655151, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 701-064-53-63, REGON 366158772, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.kibicowsko.pl.
 14. Towar - to produkt prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, który może być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 15. Trwały nośnik – to materiał lub narzędzie dające Klientowi lub Sprzedawcy możliwość przechowywania danych kierowanych osobiście do niego, w sposób dający możliwość dostępu do informacji w przyszłości przez czas adekwatny do celów, jakim służą te informacje oraz, które umożliwią odtworzenie zapisanych informacji w pierwotnej postaci.
 16. Umowa sprzedaży – to umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zawarta na odległość, na zasadach opisanych w Regulaminie.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

Korzystanie z wyżej wymienionych praw może nastąpić jedynie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy, udokumentowaną na piśmie.

 1. Sprzedawca jest właścicielem wszelkich praw do Sklepu Internetowego, w tym majątkowych praw autorskich, praw własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyłączeniem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu mających na celu prezentacje towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich).
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby umożliwić użytkownikom Internetu korzystanie Sklepu Internetowego ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, rodzajów urządzeń i typów połączeń internetowych.
 3. Sprzedawca korzysta z mechanizmu plików "cookies", które w czasie użytkowania przez Klientów Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są poprzez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia docelowego Klienta. Działanie to nie uszkadza urządzenia końcowego Klienta i nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu jak i w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Każdy Klient ma możliwość wyłączyć mechanizm "cookies". Sprzedawca wskazuje jednak, że wyłączenie "cookies" może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. Stosowanie mechanizmu plików "cookies" ma na celu prawidłowe działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.
 4. Wymagane jest, aby każdy klient, który składa zamówienie w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, posiadał aktywne konto poczty elektronicznej.
 5. Klient chcący złożyć zamówienie przez telefon powinien posiadać aktywny numer telefonu.
 6. Niedozwolone jest przekazywanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych proponowanych przez Sprzedawcę, w sposób niezgodny z przepisami prawa, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub dobrymi obyczajami.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne( w szczególności programy antywirusowe), które zminimalizują zagrożenie pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, wynikające z publicznego charakteru sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie poprosi Klienta o udostępnienie mu hasła.
 8. Zabrania się wykorzystywania funkcji i zasobów Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez klienta działalności, która w jakikolwiek sposób naruszała by interes Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania nieodpłatnej rejestracji w celu utworzenia Konta Klienta.
 2. Rejestracja nie jest niezbędna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, zaleca się wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Sprzedawcy wybierając odpowiednią funkcję znajdującą się w formularzu rejestracyjnym. W trakcie Rejestracji Klient ustala własne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem oraz akceptować jego warunki przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W trakcie Rejestracji Klient ma możliwość wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez wybranie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W tym przypadku Sprzedawca udziela dokładnej informacji o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o konkretnych lub przypuszczalnych odbiorcach owych danych.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Potwierdzenie Rejestracji, Klient otrzymuje od Sprzedawcy drogą mailową na adres poczty elektroniczne, niezwłocznie po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego. W tym momencie zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, natomiast Klient otrzymuje możliwość dostępu do Konta Klienta i wprowadzania zmian podanych w czasie Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje umieszczone na Stronie Internetowej Sklepu nie są ofertą Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszeniem Klientów do złożenia ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient ma możliwość złożenia zmówienia w Sklepie Internetowym poprzez Stronę Internetową Sklepu lub pocztę elektroniczną przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Klient ma możliwość składania zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon w godzinach i dniach udostępnionych na Stronie Internetowej Sklepu.
 4. Klient składający zamówienie poprzez Stronę Internetową Sklepu, kompletuje interesujący Towar poprzez jego wybór. Dodanie Towaru do zamówienia Klient wybiera poprzez polecenie "Do koszyka", które widnieje pod danym Towarem na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu swojego zamówienia wybiera w "KOSZYKU" sposób Dostawy oraz formę płatności. Złożenie zamówienia przez Klienta następuje poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, czyli wybranie na Stronie Internetowej Sklepu polecenia "KUPUJĘ I PŁACĘ". Przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient uzyskuje każdorazowo informację o łącznej cenie wybranego Towaru i Dostawę oraz o wszystkich dodatkowych kosztach jakie musi ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 5. Klient składający zamówienie telefoniczne używa w tym celu numeru telefonu udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu przez Sprzedawcę. Klient składający zamówienie telefoniczne podaje Sprzedawcy nazwę oraz ilość wybranego Towaru spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu. Dalej, po skompletowaniu całości zamówienia Klient wybiera sposób i adres Dostawy oraz formę płatności. Klient wskazuje także swój adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny (wedle wyboru) w celu zatwierdzenia zamówienia. Klient składający zamówienie telefonicznie jest każdorazowo informowany o łącznej kwocie wybranych przez siebie towarów oraz o cenie wybranej formy dostawy, a także o dodatkowych kosztach, jakie ma obowiązek ponieść w związku z Umową Sprzedaży.
 6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca wysyła na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie, które zawiera w szczególności: wykaz Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt wybranej Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach, jakie Klient ma obowiązek ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 7. Klient składający zamówienie poprzez pocztę elektroniczną, wysyła je na adres e-mail udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości wysłanej do Sprzedawcy, informuje w szczególności o: nazwie Towaru, kolorze oraz jego ilości, wybranych pośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz dane teleadresowe.
 8. Po odbiorze drogą elektroniczną wiadomości od Klienta o której mowa w §4 ust. 7, Sprzedawca wysyła Klientowi wiadomość zwrotną za pośrednictwem poczty elektronicznej, informując o swoich danych rejestrowych, cenie wybranych Towarów, formach płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak również informuje o wszystkich dodatkowych płatnościach, jakie Klient ma obowiązek ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. W Wiadomości Sprzedawca informuje także Klienta, że z zawarcia przez niego Umowy sprzedaży poprzez pocztę elektroniczną wynika obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Po podaniu wszystkich niezbędnych informacji, Klient może złożyć zamówienie, wysyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy z informacją o wybranej formie płatności oraz sposobie Dostawy.
 9. Złożenie zamówienia rozumie się poprzez złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła potwierdzenie zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 11. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła informację o przyjęciu zamówienia do realizacji na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest deklaracją Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 9 i w momencie jej otrzymania przez Klienta następuje zawarcie Umowa sprzedaży.
 12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca przesyła potwierdzenie warunków Klientowi na Trwałym nośniku na podany adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta w trakcie Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu widoczne przy danym Towarze są cenami brutto i nie obejmują kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść zawierając Umowę sprzedaży. Klient będzie poinformowany o kosztach Dostawy i innych kosztach, przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać poniższe formy płatności za zamówione Towary:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę informacji o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu zapłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  • przelew bankowy realizowany przez zewnętrzny system płatności Przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w takim przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę wiadomości z systemu Przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta);
  • gotówką za pobraniem, realizowana, jako płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w takim przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
 3. Klient zostanie każdorazowo poinformowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim ma obowiązek dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 4. W przypadku niezrealizowania przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca ustala Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i podaje to do wiadomości Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o drugim terminie na zrealizowanie płatności zawiera także informację, że po nieskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W przypadku nieskutecznego upływu wymienionego wyżej terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca wysyła Klientowi wiadomość na Trwałym nośniku wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca podejmuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca informuje na Stronie Internetowej Sklepu o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i zrealizowania zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu. Termin Dostawy i realizacji zamówień jest udostępniony na Stronie Internetowej.
 5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia udostępniony na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w przypadku wyboru przez Klienta metody płatności "za pobraniem".
 6. Zamówione Towary dostarczane są do Klienta poprzez Dostawcę na adres podany w formularzu zamówienia.
  W wypadku wybrania Dostawcy InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wskazanego przez Klienta w zamówieniu.
 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Klient zobowiązany jest sprawdzić otrzymaną przesyłkę w czasie i w sposób odpowiedni przy przesyłkach określonego rodzaju. W razie znalezienia ubytku lub zniszczenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy wypełnienia stosownego protokołu.
 9. Sprzedawca, według woli Klienta, załącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT na dostarczane Towary.
 10. Jeżeli Dostawca nie zastanie klienta pod adresem podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy zostawi awizo lub spróbuje się skontaktować z adresatem przesyłki w celu ustalenia terminu, w jakim klient będzie obecny pod wybranym adresem. W momencie zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem telefonicznie lub drogą elektroniczną, w celu ustalenia ponownie z Klientem terminu oraz kosztu Dostawy.

§ 7 Rękojmia

 1. Sprzedawca odpowiada za Dostawę Towaru nie zawierającego wad fizycznych oraz prawnych. Sprzedawca jest zobligowany względem Klienta, jeżeli Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub o obniżeniu ceny, sytuacja nie będzie miała miejsca jeśli Sprzedawca natychmiast i nie narażając Klienta na niedogodności zamieni Towar wadliwy na Towar bez wad, bądź wadę usunie. Sytuacja ta nie może być zastosowania, jeśli Towar był już w przeszłości wymieniony bądź naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca dokonał obowiązku wymiany Towaru na Towar bez wad lub nie usunął wad. Klient ma prawo zamiast zasugerowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na bez wadliwy lub zamiast wymiany Towaru żądać zlikwidowania wady, chyba że doprowadzenie danej rzeczy do stanu zgodnego z umową w sposób zaproponowany przez Klienta jest nierealne albo narażało by Sprzedawcę na nadmierne koszty w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę. Przy wycenie zbyt dużych kosztów bierze się pod uwagę wartość Towaru bez wad, rodzaj i znaczenie zaobserwowanej wady oraz sprawdza się niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób satysfakcji.
  • żądać zamienienia Towaru wadliwego na Towar bez wad lub zlikwidowania wady. Sprzedawca ma obowiązek wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub zlikwidować wadę w racjonalnym czasie bez zbytnich trudności dla Klienta. Sprzedawca ma możliwość odmówienia zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeśli doprowadzenie go do stanu zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wskazany przez Klienta jest nierealne lub w porównaniu z innym istniejącym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawienia lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy wadliwej na adres Sprzedawcy. W przypadku Klienta, który jest Konsumentem koszty dostarczenia pokrywane są przez Sprzedawcę.
 4. Wszystkie reklamacje powiązane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient ma możliwość kierowania w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania dotyczącego reklamacji, podejmuje decyzję w sprawie reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 6. Klient ma możliwość zgłosić Sprzedawcy reklamację dotyczącej korzystania z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną poprzez Sprzedawcę. Informacja o danej reklamacji może być przesłana w formie elektronicznej na adres biuro@kibicowsko.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien opisać zaistniały problem. Sprzedawca natychmiast, lecz nie później niż w terminie 14 dni ustosunkowuje się do reklamacji i udziela Klientowi odpowiedzi.
 7. Sprzedawca nie stosuje pozasądowych rozwiązywań sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient, który zawarł Umowę sprzedaży, będący Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez żadnej przyczyny.
 2. Początek terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży trwa od chwili objęcia Towaru w własność prywatna przez Konsumenta. Konsument ma możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to można z złożyć przykładowo w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, poprzez pośrednictwo poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia, pocztowo lub elektronicznie. Do zachowania terminu należy wysłać oświadczenie przed jego upływem.
 3. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, uważa się ją jako niezawartą.
 4. Jeżeli Konsument wysłał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed tym, jak Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta nie jest wiążąca.
 5. Sprzedawca ma obowiązek natychmiastowego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbioru oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrotu wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca ma możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności, które otrzymał od Konsumenta do chwili otrzymania od niego Towaru lub przesłania przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które działanie nastąpiło by wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument, który korzysta z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najekonomiczniejszy zwykły sposób Dostawy proponowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ma obowiązek zwrotu Towar Sprzedawcy natychmiast, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu potrzebna jest wysyłka Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. W przypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem podlega tylko bezpośrednim kosztom zwrotu Towaru.
 9. Jeżeli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać wysłany w zwykłym trybie pocztą, Sprzedawca podaje informację Konsumentowi o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 10. Konsument jest odpowiedzialny za pomniejszenie wartości Towaru, które jest wynikiem użytkowania go w sposób przekraczający poza sposób konieczny do potwierdzenia charakteru, funkcjonowania i cech Towaru.
 11. Sprzedawca zwraca płatność przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który wybrał Konsument chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu kwoty, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie jest kierowa do Klienta, który jest Konsumentem w stosunku do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiej degradacji lub mająca krótki termin przydatności użycia.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca pełni na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  • Newsletter;
  • Prowadzenie Konta Klienta;
  • Zamieszczanie opinii;
  • Forum dyskusyjne.
 2. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, czasu, form oraz metody udzielania dostępu do wymienionych usług. O wyżej wymienionych zmianach Sprzedawca poinformuje Klientów w sposób odpowiedni dla zmiany Regulaminu.
 4. Z usługi Newsletter ma prawo korzystać każdy Klient, który wpisze swój adres poczty elektronicznej. Do tego celu należy wykorzystać formularz rejestracyjny widoczny na Stronie Internetowej Sklepu. Po wypełnieniu formularza i przesłaniu go, Klient dostaje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres swojej poczty elektronicznej podanej w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie. W tym momencie następuje zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient ma możliwość podczas Rejestracji zaznaczyć stosowne pole w formularzu rejestracyjnym, aby dokonać subskrypcji usługi Newsletter.
 5. Newsletter to usługa polegająca na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości z informacją o nowych produktach lub usługach, które pojawiają się w ofercie Sprzedawcy. Newsletter rozsyłany będzie przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy zrealizowali subskrypcję.
 6. Newsletter przesyłany do konkretnych Klientów zawiera, w przede wszystkim: informację o nadawcy, pole „temat”, informujące o treści przesyłki oraz wiadomość o możliwości i sposobie zrezygnowania z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili przerwać korzystanie z Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji poprzez odnośnik zamieszczony w każdej wiadomości elektronicznej przesłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez aktywację odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 8. Prowadzenie Konta Klienta dostępne jest po zarejestrowaniu się na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi zmianę danych, które wpisał w czasie Rejestracji, jak również śledzenia etapu realizacji zamówień oraz historii zamówień już wykonanych.
 9. Zarejestrowany Klient, może zgłosić się z żądaniem usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, w takim przypadku, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 10. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu Sprzedawcy i zarejestrowanym Klientom zamieszczania publikacji na Stronie Internetowej Sklepu publikowaniu subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w przede wszystkim Towarów.
 11. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii jest możliwa w każdej chwili i polega na rezygnacji umieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
 12. Sprzedawca ma prawo do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działalności Klienta na ewidentną szkodę Sprzedawcy lub pozostałych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest kierowane względami bezpieczeństwa - w szczególności: łamania poprzez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi zachowaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z powyższych przyczyn trwa przez okres niezbędny do wyjaśnienia i rozwiązania kwestii , która jest przyczyną zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca informuje Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 10 Odpowiedzialność Klienta w obszarze zamieszczanych przez niego treści w ramach korzystania z Zamieszczania opinii

 1. Umieszczając treści oraz upubliczniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie są poglądami Sprzedawcy i nie powinny być identyfikowane z jego działalnością. Sprzedawca nie dostarcza treści, a jest jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu właściwe zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  • Ma prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  • zamieszczenie i upowszechnienie w ramach usług, o których mowa w §9 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku, a także informacji na temat osób trzecich odbyło się w sposób legalny, dobrowolny oraz w zgodzie z wolą osób, których one dotyczą;
  • Zgadza się na wgląd do zamieszczonych treści przez pozostałych Klientów i Sprzedawcę, jak również wyraża zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • Zgadza na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  • Upowszechniania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich nie mając odpowiedniego zgodnego z prawem zezwolenia lub zgody wyżej wymienionych osoby;
  • zamieszczania treści o charakterze reklamowym i/w ramach korzystania z usług, o których mowa w §9 Regulaminu.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zamieszczanie przez Klientów treści wyłącznie po otrzymaniu powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu.
 5. Nie dopuszczalne jest zamieszczanie przez Klientów w zakresie korzystania z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
  • Być umieszczane w złej wierze, np. z intencją naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  • W jakiekolwiek sposób naruszać prawa osób trzecich, w tym uprawnienia powiązane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  • Mieć obraźliwy charakter lub stanowić groźbę wymierzoną w inne osoby, zawierać słownictwo godzące w dobre obyczaje (np. wulgaryzmy i inne obraźliwe określenia);
  • Występują w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  • W inny sposób naruszać Regulamin, dobre obyczaje, normy społeczne lub obyczajowe, lub przepisy obowiązującego prawa.
 6. Po otrzymaniu powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczonych przez Klientów w zakresie korzystania przez nich z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, w szczególności wobec treści, które mogą stanowić, według osób trzecich lub organów prawa, naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie dokonuje bieżącej kontroli publikowanych treści.
 7. Klient godzi się na wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu w formie nieodpłatnej.

§ 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. Jeżeli nastąpi sytuacja, kiedy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, że publikowana treść na Stronie Internetowej Sklepu godzi w ich prawa, przekonania, zasady uczciwej konkurencji dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na zasadzie zobowiązania, ma możliwość poinformować o tym Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca poinformowany o potencjalnym naruszeniu postanowień Regulaminu, reaguje niezwłoczne, podejmując działanie zmierzające do usunięcia ze Strony Internetowej Sklepu, nielegalnych według Regulaminu treści.

§ 12 Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych, które Klienci przekazują Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, bądź zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówień, wykonywania przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną a także innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane, jedynie zgodnie z prawem lub za zgodą wyrażoną przez Klienta na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe Sprzedawcy. Jednakże niepodanie wymaganych danych w trakcie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i utworzenie Konta Klienta, a także nie dopuszcza do złożenia i realizacji zamówienia Klienta.
 4. Klient, który przekazuje Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich edytowania, ma także prawo do wysunięcia żądania ich usunięcia, jak również w przypadkach przewidzianych przepisami prawa może żądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Sprzedawca umożliwia usunięcie danych osobowych z prowadzonego zbioru, szczególnie w przypadku zlikwidowania Konta Klienta. Sprzedawca ma możliwość odmówienia usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy Klient nie opłacił wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest konieczne do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się chronić przekazane mu przez Klienta dane osobowe, a także dokłada wszelkich starań mających na celu zabezpieczenie ich przed nieuprawnionym dostępem, bądź wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 7. Dane osobowe Klienta przekazywane są Dostawcy, jedynie w zakresie potrzebnym do realizacji Dostawy.
 8. Przy wyborze Klienta płatności poprzez system Przelewy24.pl, jego dane osobowe będą przekazane w zakresie koniecznym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu.

§ 13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Klient, jak również Sprzedawca mają możliwość rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym momencie i bez podania przyczyny, z wyłączeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz poniższych postanowień.
 2. Klient, który chce rozwiązać umowę, a który dokonał Rejestracji rozwiązuje ową umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, wysyłając do Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli, używając jakiegokolwiek środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, natomiast w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca odpowiada tylko za nieumyślne wyrządzenie szkody i w granicach faktycznie poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść tegoż Regulaminu może zostać utrwalona przez wydruk, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdym czasie ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku zaistnienia sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą starły się rozwiązać sprawę polubownie. Rozstrzyganie wszelkich sporów zaistniałych na gruncie niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca podaje Klientowi, będącemu Konsumentem, informacje o możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Procedury dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów kompetentnych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedawca podaje informacje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ jest dostępna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem naniesienia zmian w Regulaminie są realizowane według Regulaminu, który obowiązywał w dniu złożenia zamówienia przez Klienta. Zmiana w Regulaminie wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia publikacji na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie o naniesionych zmianach za pomocą wiadomości przesłanej droga mailową zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje naniesionej zmiany w treści Regulaminu obowiązany jest poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, co w rezultacie skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §13 Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2020 r.