ZARABIAJ RAZEM
Z NAMI

Regulamin

Regulamin portalu internetowego WypromujBiznes.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. 1.1 Portal Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.wypromujbiznes.pl, prowadzony jest przez firmę MH Komunikacja z siedzibą przy ul. Sprawnej 31/62, 03-147 Warszawa, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej o numerach identyfikacyjnych: NIP 9720968757 oraz REGON 362820731.
  2. 1.2 Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do użytkowników korzystających z portalu internetowego.
  3. 1.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest firma MH Komunikacja z siedzibą przy ul. Sprawnej 31/62, 03-147 Warszawa, wpisana do rejestru działalności gospodarczej o numerach identyfikacyjnych: NIP 9720968757 oraz REGON 362820731. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach portalu internetowego. Podanie danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej jest warunkiem koniecznym zamówienia Usługi. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Przetwarzane są one wyłącznie w celu realizacji usługi.
  4. 1.4 Definicje:
   1. 1.4.1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w portalu internetowym, umożliwiającym złożenie Zamówienia na zakup konkretnej Usługi.
   2. 1.4.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
   3. 1.4.3. USŁUGA – dostępny na portalu Internetowym wybrany pakiet usług, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
   4. 1.4.4. REGULAMIN – niniejszy regulamin portalu internetowego.
   5. 1.4.5. PORTAL INTERNETOWY - portal internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.wypromujbiznes.pl.
   6. 1.4.6. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – firma MH Komunikacja z siedzibą przy ul. Sprawnej 31/62, 03-147 Warszawa, wpisana do rejestru działalności gospodarczej o numerach identyfikacyjnych: NIP 9720968757 oraz REGON 362820731.
   7. 1.4.7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem portalu internetowego.
   8. 1.4.8. USŁUGOBIORCA – osoba prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 
   9. 1.4.9. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi ze Sprzedawcą.
 2. USŁUGI W PORTALU INTERNETOWYM
  1. 2.1. W portalu Internetowym dostępna jest usługa Formularza Zamówienia.
   1. 2.1.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wyboru jednej z trzech dostępnych Usług/Pakietów w portalu internetowym. Po kliknięciu buttona „Wybierz” przypisanego do jednej z Usług w Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko/firma, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej w celu złożenia tego zamówienia.
   2. 2.1.2. Usługa Elektroniczna Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  2. 2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w najnowszej wersji producenta; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  3. 2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z portalu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  4. 2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
   1. 2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę dostępnych na portalu internetowym oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem portalu internetowego Usługobiorca może składać na przykład:  pisemnie na adres: MH Komunikacja, ul. Sprawna 31/62, 03-147 Warszawa, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wypromujbiznes.pl.
   2. 2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
   3. 2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY USŁUG
  1. 3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w portalu Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1. Regulaminu. 
  2. 3.2. Cena Usługi, widoczna na stronie portalu Internetowego, podana jest walucie PLN (złoty polski). Cena Usługi jest ceną netto, którą trzeba powiększyć o podatek VAT, czyli 23% wartości tejże usługi.
  3. 3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi w portalu Internetowym w wyniku złożenia Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia.
   1. 3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży Usługi między Usługobiorcą, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia w portalu internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1. Regulaminu. 
   2. 3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podanej w Formularzu Zamówienia.
   3. 3.3.3. Umowa Sprzedaży Usługi jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia przez Usługobiorcę oraz potwierdzenie jego otrzymania przez Sprzedawcę poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podanej w Formularzu Zamówienia.
   4. 3.3.4 Po potwierdzeniu złożenia zamówienia Usługobiorca otrzyma od Usługodawcy ankietę na podstawie, której opracowany zostanie projekt poszczególnych produktów. Usługobiorca może skorzystać bezpłatnie z maksymalnie trzech poprawek. W przypadków większej ilości zmian, będą one rozliczane w kwocie 50 zł (netto) za każdą roboczogodzinę.
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ
  1. 4.1. Płatność jest dokonywana poprzez wystawienie Faktury VAT.
  2. 4.2. Po wykonaniu Usługi Sprzedawca wystawi na Usługobiorcę Fakturę VAT z 7-dniowym terminem płatności, jako podstawę do uiszczenia płatności z tytułu Umowy Sprzedaży Usługi.
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU USŁUGI
  1. 5.1. Dostawa Usługi odbywa się poprzez wiadomość e-mail, na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Zamówienia.
  2. 5.2. Czas dostawy Usługi wynosi 3 dni robocze od momentu zaksięgowania płatności.
  3. 5.3. Usługa jest dostarczona w formie plików graficznych - z możliwością ich dowolnego wykorzystania do celów biznesowych Usługobiorcy.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. 6.1. Umowy sprzedaży Usługi zawierane w wyniku z złożenia zamówienia poprzez Formularz Zamówienia dostępny na portalu internetowym zawierane są w języku polskim.
  2. 6.2. Zawartość portalu internetowego, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością firmy MH Komunikacja z siedzibą przy ul. Sprawnej 31/62, 03-147 Warszawa. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedawcy Usługi.
  3. 6.3. Zmiana Regulaminu:
   1. 6.3.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
   2. 6.3.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.